پایان نامه پیشرفت تحصیلی

تأثیر سنجش در فرایند آموزش – یادگیری در گذشته سنجش چیزی جدا از آموزش تلقی می­گردید که برای مطالعه و مستند سازی پیشرفت دانش آموزان مورد بهره گیری قرار می­گرفت. […]

بازخورد توصیفی بلک و ویلیام (1998) عقیده دارند که یکی از عوامل اساسی در ارتقای آموزش از طریق سنجش کلاسی بازخورد مؤثر به دانش آموزان می باشد. بازخورد اطلاعاتی برای […]

ارزشیابی تکوینی یکی از راهکارهای مهم رویکرد جدید، ارزشیابی تکوینی می باشد. این ارزشیابی در اصول دوره آموزش یعنی زمانی که فعالیت آموزشی معلم هنوز در جریان می باشد و […]

ارزشیابی پس از اجرای روش مناسب سنجش بایستی به تفسیر اطلاعات جمع آوری شده پرداخت. این تفسیر که مستلزم قضاوت کردن درمورد اطلاعات جمع آوری شده می باشد ارزشیابی نام […]

اهداف آموزش ریاضی با در نظر داشتن دیدگاه های جدید آموزش ریاضی در آستانه ورود به قرن بیست و یکم هدف اصلی آموزش ریاضی، ایجاد توانایی استدلال، حل مسئله، ارتباطات […]