Search results for: مراکز آموزشی

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش در نظر داشتن آموزش در دوران کودکی از دیرباز در نوشته های فلاسفه و پژوهشگران رشد کودک مشهود بوده می باشد. این نوشته ها که به […]

ماریا مونته سوری (1952-1870 ) ماریا مونته سوری در سال 1870 در شیاراوال[1] از نواحی ایتالیا در کنار دریای آدریاتیک به دنیا آمد و هنوز بچه سال بود که به […]

لوسمنویچ  ویگوتسکی[1] ( 1934 – 1896 ) ویگوتسکی در سال 1896 به دنیا آمد و در زمان انقلاب سال 1917 دانشجوی دانشگاه مسکو بود. او در زمینه ادبیات، علوم اجتماعی، […]

1-6 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش تعریف نظری رویکردآموزشی: نوع نگاهی که هر یک از ما نسبت به زندگی، بشر و آموزش داریم، رویکرد آموزشی مارا تعیین می کند. […]