Search results for: سازگاری

تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش فرضیه اول:  الگوی ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد.   برای آزمون این فرضیه از روش تحلیل رگرسیون چندگانه بهره گیری […]

پژوهش های خارجی در پژوهش های خارجی نیز تحقیقات زیادی پیرامون الگوهای ارتباطی زوجین و تأثیر آن در احساس و اندازه رضایت آنها و همچنین تأثیر این نوع ارتباطات بین […]

اختصار دید گاهها درمورد سازگاری اجتماعی در دیدگاه روان پویشی، همانندسازی به فرایندی ناهشیار اطلاق می گردد که فرد طی آن ویژگی های (بازخوردها، الگوهای رفتاری، هیجان ها) فرد دیگری […]

دید گاه پدیدار شناختی  بر اساس مواضع پدیدار شناختی، درک هر فرد از جهان یگانه می باشد. این ادراکها، میدان پدیداری فرد را می سازد. میدان پدیداری فرد، شامل ادراکهای […]