Search results for: روان سنجی

مقدمه روان­شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت بگونه کلی از دو جهت به اندازه­گیری و سنجش علاقه­مند بوده­اند. نخست آنکه بدانند که فرد معینی چه می­کند. در این مورد نتایج […]

1-2) اهمیت و ضرورت پژوهش معلم به عنوان اساسی­ترین عنصر نظام آموزشی در فرایند یاددهی-یادگیری، تأثیر کلیدی در موفقیت هر نظام آموزشی دارد به طوری که شکل گیری اهداف هر […]

پایان نامه ارشد مطالعه روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده دانلود پایان نامه روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده دانلود پایان نامه […]

ابزار پژوهش پرسشنامه ارتباط اجتماعی[1] (SCQ) پرسشنامه ارتباط اجتماعی (SCQ) یک ابزار غربالگری 40 سوالی، با تکیه بر پاسخ والدین می باشد که بر اساس علامت شناسی اختلالات طیف درخودماندگی(ASD)[2] […]