Search results for: خلاقیت

در عصر کنونی، تعلیم و تربیت آن نیست که اطلاعاتی را به ذهن دانش آموزان منتقل کند و سپس با ارزشیابی از اندازه انباشتگی آن آگاهی یابد و موفقیت فرد […]

12-2-2- قصه و فعالیت ادبی                                                                                    در اهداف آموزشی، پیشرفت و گسترش خلاقیت، غنای آموزش زیبایی‌شناسی، آموزش ادبیات، آموزش مهارت‌هایی نظیر خوب گوش کردن مدنظر می باشد. در کارکرد و هدف […]