Search results for: تصمیم گیری

تعریف عملیاتی خودناتوان­سازی تحصیلی : نمره حاصل از اجرای مقیاس خودناتوان­سازی (SHS)[1] جونز و رودالت.[2] (1982) تعریف نظری جرأت­ورزی : جرأت­ورزی شامل محکم­بودن برای حقوق شخصی و اظهار عقاید، احساسات […]

رویکرد تصمیم­گیری مجدد : رابرت و ماری گلدینگ (1979) مؤسسین مکتب تصمیم­گیری مجدد هستند. رویکرد آن­ها ترکیبی از چارچوب شناختی نظریه تحلیل تبادلی به همراه تکنیک­های مؤثری می باشد که […]

– آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد موجب کاهش نمرات ابعاد خودناتوان­سازی می­گردد. – آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد موجب کاهش نمره کل خودناتوان­سازی می­گردد. – آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد موجب افزایش نمره […]

– مطالعه اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره ابعاد خودناتوان­سازی تحصیلی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان. – مطالعه اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره کل خودناتوان­سازی […]

پژوهش‏های صورت‏گرفته در زمینه تصمیم‏گیری نشان می دهند که افراد به کمک عواملی مشخص به تصمیماتی متفاوت می رسند. این عوامل به ویژگی های افراد یا دانش آن ها مربوط […]

تصمیم‏گیری، عبارت از مطالعه، شناسایی و انتخاب گزینه‏ها براساس ارزش ها، اولویت ها و توجیهات تصمیم گیرنده می باشد. تصمیم‏گیری، شامل چندین مرحله می باشد، به این ترتیب که آغاز […]