Search results for: ادراک

آموزش­ عالی معرف نوع مهمی از سرمایه­گذاری در منابع­انسانی می باشد که با فراهم آوردن و ارتقاء بخشیدن دانش، مهارت­ها و توجه­های مورد نیاز کارکنان ارشد فنی، حرفه­ای و مدیریتی […]

مطالعه مبانی­نظری و چارچوب تئوریک یکی از لازمه­های انجام هر گونه پژوهش و پژوهش می­باشد. در واقع با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش زمینه­های پژوهش پیش­رو شناسایی و مطالعه می­گردد، […]

که برای سنجش ادراک مشتری از کیفیت خدمات یک سازمان خدماتی یا خرده‌ فروشی بهره گیری می گردد. مقیاس سروکوال از مشهورترین روشهای اندازه‌گیری کیفیت خدمات بوده که توسط پاراسورامان، […]

1-6-5- کیفیت­خدمات کیفیت خدمات عبارت می باشد از، درک مشتری از موفقیت یا عدم­موفقیت در روبرو شدن با انتظارات اندازه­ای می باشد از چگونگی« مناسب بودن سطح خدمت دریافتی مطابق […]

1-6-1- مدل­سرکوال یا مدل«تحلیل­شکاف»  یک مدل پژوهشی طراحی­شده بوسیله پاراسورامان و همکارانش می باشد که کیفیت ­خدمات را اندازه­گیری می کند. این مدل، شکاف بین انتظارات و ادراکات(تجارب واقعی) مشتریان […]

مطالعه شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ نسبت به کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه. مطالعه شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ ملموسات­ خدمت. ­مطالعه شکاف بین انتظارات و ادراکات […]

در هر جامعه، سازمان­های بسیاری در قالب بخش­عمومی در حال ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه هستند که در این بین، دانشگاه­ها و محیط­های آموزشی تأثیر بسیار مهمی در ارائه […]