پایان نامه میزان آگاهی مدیران از عناصر اساسی برنامه درسی

الگوی فروبل

فردریک فروبل (1852 – 1782) کسی می باشد که از یک قرن قبل تا کنون تاثیر مهمی روی تربیت دوره کودکی اولیه داشته می باشد. او بر شکوفایی رشد طبیعی کودکان، تکریم به فردیت هر کودک، در نظر داشتن بازی به عنوان اساسی ترین روش رشد و یادگیری، برخورداری کودکان از استقلال و آزادی در اجرای برنامه ها و در نظر گرفتن تفاوت های فردی آنان تاکید می ورزید.  (ترابی میلانی و دیگران، 1391، ص3)

فروبل تحت تاثیر روسو و پستالوزی قرار داشت. او بحث می نمود که بازی یک فعالیت جدی و عمیقا مهم برای خردسال می باشد. از نظر او کودکستان[1]ها موسساتی هستند که کودکان درآن آموزش می بینند و خودشان را تربیت می کنند و محلی می باشد که آنان تمام توانایی هایشان را از طریق بازی که یک فعالیت خلاق[2]و آموزش خودبه خودی می باشد[3]، می سازند و یکپارچه می کنند. کودکان از طریق بازی یاد می- گیرند و در واقع بازی اصل اساسی فلسفه فروبل می باشد، اصلی که توسط بسیاری از متخصصان تعلیم وتربیت دوران کودکی اولیه برجسته شده می باشد. آن گونه که پیروان بعدی فروبل اعتقاد داشتند، وی معتقد نبودکه بازی کودک بایستی غیر ساختاری[4]  «نامنظم» باشد. از نظر او این مساله خیلی مهمی می باشد که بازی به تصادف واگذار نشود.

برای این که کودکان از طریق بازی یادبگیرند، فروبل مجموعه ای از اسباب بازی و بازی ها را طراحی نمود. فروبل با توسل به بازی به عنوان الگوی آموزش و برنامه درسی و تجسمی از اجتماع وسیع تر توانست طرح آموزشی خود را براساس بازی بنیان نهد. او هدایا [5](اشیاء) را که کودک ازطریق بازی با آنها، قدم به قدم و به گونه منظم به حس نظم واقعی پی برد و مشغولیات[6](پیشه ها) را به مقصود آموزش دست، چشم و فکر طرح ریزی و ابداع نمود. (مفیدی، 1381، ص101)

[1]. Kinder garden

[2]. Creative activity

[3]. spoontanteous

[4]. unstructured

[5]. Gifds

[6]. Occupations

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی: تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن.

اهداف ویژه:­1- تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از لحاظ عناصر برنامه درسی. (اهداف، محتوا و سازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)

2-تعیین اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به  عناصر اساسی  برنامه درسی  (اهداف، محتوا وسازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)رویکرد رجیوامیلیا در مراکز پیش ازدبستان.

3-مشخص کردن ویژگی ها وفرصت ها ومحدودیت های رویکرد رجیوامیلیا جهت بهره گیری مدیران و مربیان  از رویکردهای جدید و مطرح در سطح جهانی در مراکز پیش دبستان ایران .

1-5 سوالات پژوهش

1- اندازه آگاهی مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا چقدر  می باشد؟

2- اندازه آگاهی مدیران مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیوامیلیا چقدر می باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش اندازه آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *