پایان نامه تاثیر بین الگوهای ارتباطی والدین بر سازگاری اجتماعی کودکان

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه مقایسه ای ارتباط الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی در شهر یزد می باشد. بر این اساس ارتباط انواع الگوی ارتباطی مانند الگوی ارتباطی سازنده متقابل، اجتنابی متقابل و توقع / کناره گیری که شامل توقع زن / کناره گیری مرد و توقع مرد / کناره گیری زن می باشد را با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی آنها مطالعه گردید. بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین الگوی ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط معنا داری هست ( 01/0 > p  و 661/0 = r ). این نتیجه با نتایج پژوهش های داسک (1987)، استافور و همکاران (1987)، کتس تیز و ریان[1] (1998) همسو می باشد. داسک (1987) در تحقیقی نشان داد که اولین الگو والدین هستند و تاثیرات والدین برای تحول الگوهای اجتماعی کودکان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. بر اساس مطالعات استافور و همکاران (1987) نیز اینگونه بر می آید که تعارض مداوم بین والدین عامل مهمی می باشد که سرانجام تاثیری منفی بر سازگاری کودک بر جای می گذارد. کتس تیز و ریان (1998) نیز تحقیقی در مورد ارتباط بین فرایندهای خانوادگی و سازگاری اجتماعی در کودکان کلاس های چهارم و هفتم انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که عوامل زندگی خانوادگی به گونه غیر مستقیم می تواند سازگاری اجتماعی کودک را پیش بینی کند. از طرفی محدث (1370) اظهار می کند کودک موجودی می باشد که نسبت به برخورد والدین با هم بسیار حساس می باشد و هر نوع برخورد در شخصیت کودک تاثیر خواهد گذاشت. همانطور که در پژوهش حاضر نیز مشخص گردید، الگوی ارتباطی والدین می تواند تاثیر بسزایی در سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی داشته باشد و کودکان تحت تاثیر این روابط چگونگی برخورد و ارتباط با دیگران را می سازند.

 [1]. Ketsetzis & Ryan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین ارتباط بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعی:

2- تعیین ارتباط الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین ارتباط الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین ارتباط الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *