پایان نامه ارشد بررسی نقش در دسترس بودن مواد در بازگشت زنان به اعتیاد

بخش دوم – مروری بر تحقیقات پیشین:

تحقیقات داخلی :

خادمیان و همکاران (1387) در پژوهشی با عنوان مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر مراکز بازپروری و کاهش آسیب زنان شهر تهران (مراکز تولد دوباره، خانه خورشید) پرداختند .پژوهش پیمایشی می باشد و داده­های مورد نیاز جهت آزمون این فرضیات از طریق پرسشنامه همراه با مصاحبه و با  شیوه نمونه­گیری نمونه در دسترس با حجم نمونه 200 از زنان معتاد دو مرکز تولد دوباره و خانه خورشیدجمعآوری و با بهره گیری از تکنیک آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند کای اسکوئر، ضرایب همبستگی کرامز مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج یافته ها نشان می دهد از هم گسستگی خانواده زن و شوهری ، از هم گسستگی خانواده پدر و مادری، نابسامانی خانواده زن و شوهری ، پایگاه اقتصادی- اجتماعی ، در دسترس بودن مواد مخدر ، اعتیاد اعضای خانواده از عوامل موثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر بوده می باشد.

ناصری پلنگرد و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر اعتیاد زنان پرداختند.

هدف این پژوهش تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر اعتیاد زنان بود. حجم نمونه 100 نفر از زنان معتاد در کلینک ترک اعتیاد رویش اراک بود. . روش پژوهش پیمایشی می باشد و داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از طریق پرسش نامه همراه با مصاحبه انجام گرفت. فرضیات از سه دیدگاه کلوارد و اهلین، ساترلند و هیرشی استنتاج شدند که متغیرهای مستقل عبارتند از یادگیری اجتماعی،کنترل اجتماعی،گوشه گیری و انزوا طلبی و متغییر وابسته مدت مصرف مواد و اندازه مصرف مواد بود. تحلیل داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی و آمار صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که c کندال و کندال b استنباطی مانند کنترل اجتماعی قوی تر ،عدم همنشینی با افراد بزهکار،تعلق خاطر و وابستگی میان اعضاء خانواده،اعتقادات مذهبی،کاهش و قطع ارتباط با دوستان معتاد و مجرم، مشارکت در فعالیت های گروهی و همچنین کمک و یاری کردن افراد در رسیدن به اهداف و موفقیت و در اختیار گذاشتن منابع و وسایل مشروع در راه رسیدن به آنها می تواند منجر به کاهش اعتیاد در زنان گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا سهولت دسترسی به موادمخدر بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا معاشرت با دوستان و همسالان معتاد بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا وضعیت اشتغال بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا برچسب زنی از طرف جامعه بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

5 – آیا وجود فرد معتاد در خانواده بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *