سری نهم پایان نامه های روان شناسی

پایان نامه ارشد مطالعه روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

دانلود پایان نامه روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

دانلود پایان نامه ارشد روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

دانلود پایان نامه شناسایی اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده

دانلود پایان نامه اندازه اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده

پایان نامه شناسایی اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده

دانلود پایان نامه تعیین اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده

پایان نامه ارشد تعیین اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده

دانلود پایان نامه ارشد مطالعه روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

دانلود پایان نامه ارشد اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

پایان نامه روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

دانلود پایان نامه مطالعه اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

پایان نامه ارشد مطالعه اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

دانلود پایان نامه ارشد روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و علائم اضطراب اجتماعی و ترس

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی

برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی

پایان نامه چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درس توسط معلمان

پایان نامه افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در معلمان در جهت اجرای ارزشیابی توصیفی

پایان نامه کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری در بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده

پایان نامه بهره گیری از ابزارهای کمک آموزشی در کلاس های درس معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده

پایان نامه تفاوت در افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در معلمان در جهت اجرای ارزشیابی توصیفی بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده

پایان نامه تعیین اندازه تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در تسلط آنها بر چگونگی و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درس

پایان نامه اندازه تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری به دانش آموزان

پایان نامه تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان در ارزشیابی توصیفی

پایان نامه ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان باو بدون سابقه ی شرکت در دوره های آموزشی

پایان نامه مقایسه عملکرد دانش آموزان دختر و پسر در امتحانات نهایی

دانلود پایان نامه مطالعه وضعیت قبولی آزمودنی ها و توزیع نمرات آنها در امتحانات نهایی

پایان نامه محاسبه ویژگی های روان سنجی سوالات بر اساس مدل های IRT

پایان نامه تعیین ویژگی های روان سنجی سوالات بر اساس CTT برحسب داده های خام و داده های کدگذاری شده

پایان نامه برآورد اعتبار امتحانات نهایی با بهره گیری از طرح های اندازه گیری GT

پایان نامه ارشد تحلیل ساختاری و محتوایی امتحانات نهایی

پایان نامه تعیین اندازه حصول اهداف آموزشی با مطالعه روایی و اعتبار امتحانات نهایی

پایان نامه مطالعه روایی و اعتبار امتحانات نهایی

پایان نامه شیوه پذیرش دانشجو مطلوب از نظر گروه های مختلف

پایان نامه مطالعه توزیع فراوانی شیوه های پذیرش مطلوب در دانشگاه های ایران

پایان نامه ارشد چگونگی مصاحبه در دوره دکتری

پایان نامه شیوه پذیرش دوره دکتری از نظر دانشجویان رشته های مختلف

پایان نامه شناسایی شیوه پذیرش دوره دکتری از نظر اساتید

دانلود پایان نامه مطالعه شیوه های پذیرش در دوره دکتری

پایان نامه تهیه الگویی برای بهبود شیوه پذیرش دانشجوی دوره دکتری

دانلود پایان نامه اثر کارآفرینی بر مؤلفه‌های بهره‌وری کارکنان

پایان نامه تبیین تاثیر توانمندسازی بر مؤلفه‌های بهره‌وری کارکنان

پایان نامه ارشد مطالعه مؤلفه‌های کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان

پایان نامه مطالعه مؤلفه‌های توانمندسازی بر بهره‌وری کارکنان

پایان نامه مطالعه توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره وری کارکنان پتروشیمی خارک

پایان نامه ارشد ارتباط بهره وری شغلی با سازگاری

پایان نامه ارتباط بهره وری شغلی با رضایت شغلی

پایان نامه تبیین تفاوت بین بهره وری کارکنان زن و مرد

پایان نامه پیش بینی بهره وری کارکنان با در نظر داشتن رضایت شغلی و سازگاری

دانلود پایان نامه ارتباط بین سازگاری با بهره وری شغلی

پایان نامه تبیین ارتباط بین رضایت شغلی با بهره وری شغلی

دانلود پایان نامه ارتباط رضایت شغلی کارکنان با سبک های هویت

دانلود پایان نامه پیش بینی رضایت شغلی از طریق ابعاد هوش هیجانی

پایان نامه پیش بینی رضایت شغلی از طریق سبک های هویت

پایان نامه ارتباط ابعاد رضایت شغلی با هوش هیجانی

پایان نامه ارشد ارتباط سبک های هویت با رضایت شغلی

پایان نامه ارتباط بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار مدنی سازمانی و روابط انسانی در محیط کار آموزگاران

پایان نامه ارتباط مسائل مالی و رفاهی آموزگاران با رفتار مدنی سازمانی

پایان نامه تعهدکاری آموزگاران و رفتار مدنی سازمانی

پایان نامه ارتباط بین توازن بین کار و زندگی آموزگاران و رفتار مدنی سازمانی

پایان نامه تعیین ارتباط بین رفتار مدنی سازمانی و رعایت منزلت و حقوق انسانی آموزگاران

پایان نامه مطالعه ارتباط رفتار مدنی سازمانی با پیشرفت شغلی آموزگاران

پایان نامه شناسایی ارتباط رفتار مدنی سازمانی و مشارکت آموزگاران

پایان نامه ارتباط رفتار مدنی سازمانی با امنیت شغلی آموزگاران

پایان نامه ارتباط بین رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری آموزگاران با مدرک تحصیلی آنها

دانلود پایان نامه کیفیت زندگی کاری در آموزگاران

پایان نامه مطالعه ارتباط ی رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران

پایان نامه اندازه بهره گیری مدیران دانشگاه ها از روانشناسان صنعتی و سازمانی در محل کار خود

پایان نامه تفاوت ویژگی های جمعیت شناختی مدیران و اندازه بهره گیری آنان از فنون و مفاهیم بکارگیری اثربخش منابع انسانی

پایان نامه مطالعه اندازه بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون اثربخش منابع انسانی در محل کار خود

پایان نامه تفاوت های جنسیتی در بین دانشجویان در متغیر اضطراب کتابخانه ای و ابعاد آن در میان دانشجویان

پایان نامه سهم ابعاد توجه اینترنتی در پیش¬بینی بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی در میان دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط ابعاد توجه اینترنتی و راحتی با فن آوری مورد بهره گیری در کتابخانه در میان دانشجویان

پایان نامه ارتباط توجه اینترنتی و درک اهمیت چگونگی بهره گیری از کتابخانه در میان دانشجویان

پایان نامه ارتباط ابعاد توجه اینترنتی با موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه در میان دانشجویان

پایان نامه مطالعه سهم توجه اینترنتی در پیش بینی اضطراب عمومی کتابخانه ای و فرایند جست وجوی اطلاعات در میان دانشجویان

پایان نامه سهم ابعاد توجه اینترنتی در راحتی و اعتماد به نفس در هنگام بهره گیری از کتابخانه در میان دانشجویان

پایان نامه ارتباط بین ابعاد توجه اینترنتی با ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانه ای میان دانشجویان

پایان نامه شناسایی تأثیر اندازه تحصیلات بر ارتباط مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل درکتابخانه ها

پایان نامه مطالعه تأثیر سابقه خدمت بر ارتباط مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز

پایان نامه تأثیر جنسیت بر ارتباط مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه ها

پایان نامه ارتباط بین مؤلفه های مدیریت دانش با ابعاد کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه ها

پایان نامه ارتباط بین سطح مهارت مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه ها با کارآفرینی سازمانی آن ها

پایان نامه مطالعه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011 به گونه کلی و در میان رشته های مختلف

پایان نامه رتبه بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی 1991 تا 2011

پایان نامه رتبه بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار در بازه زمانی 1991 تا 2011

پایان نامه مطالعه مقایسه میانگین نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011 در میان رشته های مختلف

پایان نامه مقایسه میانگین نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011 در میان رشته های مختلف

پایان نامه شناسایی تفاوت طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011 در میان رشته های مختلف

پایان نامه مقایسه طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011 در میان رشته های مختلف

پایان نامه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف در بازه زمانی 1991-2011 بر اساس شاخص های سرانه انتشار و نرخ انتشار

پایان نامه مطالعه تأثیر خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

پایان نامه شناسایی تأثیر خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

پایان نامه مطالعه تأثیر خدمات برون سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

پایان نامه تأثیر خدمات برون سپاری بر کارایی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

پایان نامه اندازه تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

پایان نامه تفاوت نظرات کارکنان کتابخانه‌ها درمورد اندازه مولفه‌های سلامت سازمانی و متغیرهای جمعیت شناختی آنان

پایان نامه شناسایی اندازه مولفه ” کفایت حل معضلات ” در کتابخانه‌ها

پایان نامه مطالعه اندازه مولفه سازگاری با محیط در کتابخانه‌ها

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *