دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی رابطه الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها

نظریه ارتباطی سالیوان[1] اولین کسی که برای تحلیل رفتار آدمی قدمهای متفاوت با رویکردهای انفرادی برداشت، سالیوان بود. وی اساس تعیین رفتار آدمی را در روابط بین فردی جستجو نمود. او به این باور رسید که روش رفتار آدمی به چگونگی رفتار افرادی که با او کنش متقابل دارند بستگی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت¬های ارتباطی کودکان درخودمانده

نفرت همان حالت بیزاری می باشد. این هیجان معمولا فعال کننده پاسخ خاصی می باشد و وظیفه آن رد کردن می باشد. این هیجان شدت های متفاوت دارد. در حالت ملایم ما تنها خواهان خلاصی از آن شی یا موقعیت هستیم اما در حالت شدید، برای مثال تهوع را شاهد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت¬های ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا

هیجان های بنیادی هیجان هایی هستنند که نشانه های متمایزی داشته و در سراسر جهان و تمامی فرهنگ ها به یک شکل برداشت می شوند (اکمن و فریزن، 1971، 1972؛ اکمن، 1992 ) اگرچه هیجان های بنیادی جهانی هستند اما درک آنها تا حدودی نیز تحت تاثیر فرهنگ ها قرار بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل