دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رابطه الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی

اهمیت و ضرورت پژوهش همه جوامع خواستار سلامت روان و روابط اجتماعی مناسب برای اعضای خود هستند. برای رسیدن به این خواسته بایستی تا جای ممکن عوامل تاثیر گذار بر بهداشت روان و الگوهای ارتباطی را شناخت. یکی از این عوامل، خانواده و چگونگی ارتباطات اعضای آن با یکدیگر می بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد سازش اجتماعی کودکان و نقش الگوی ارتباط توقع زن-کناره گیری مرد والدین بر آن

پیش فرض عدم وجود خود-همبستگی (استقلال خطاها): مطابق اطلاعات جدول شماره 7-4، نتیجه آزمون دوربین-واتسون (947/1) که نزدیک به آماره معیار 2 می باشد، پیش فرض عدم وجود خود-همبستگی (استقلال خطاها) برای انجام تحلیل رگرسیون را تأیید می کند. اعتبارسنجی متقابل: مطابق اطلاعات جدول شماره 4-7، اختلاف مجذور ضریب همبستگی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تاثیر الگوهای ارتباطی والدین بر سازگاری اجتماعی کودکان

تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش فرضیه اول:  الگوی ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد.   برای آزمون این فرضیه از روش تحلیل رگرسیون چندگانه بهره گیری می گردد. به دلیل نوع متغیرهای پیش بین )الگوهای ارتباطی (از متد رگرسیون چندگانه ساده باواردکردن یکباره همه متغیرهای پیش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه الگوی ارتباط توقع مرد-کناره گیری زن والدین و سازگاری اجتماعی کودکان

شیوه اجرای پرسشنامه ها کلیه پرسشنامه ها به صورت فردی اجرا شدند. به این شکل که آغاز با خانواده ها در مورد اهداف پژوهش صحبت گردید و به آنها گفته گردید هیچ اسمی از آنان در پژوهش برده نخواهد گردید و بنا بر این صادقانه به سؤالات پاسخ دهند. پس بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد شناسایی ارتباط الگوی ارتباط توقع مرد-کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان

اعتبار و روایی آزمون رفتار سازشی دانش آموزان این پرسشنامه  در سال 1371 توسط شهنی ییلاق ترجمه و بر روی 1500 دانش آموز دختر و پسر مقطع دبستانی کلاس های اول تا پنجم شهر اهواز هنجاریابی شده می باشد. این آزمون از 11 خرده مقیاس، 38 زیر مجموعه و 260 بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد-کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان

اعتبار و روایی آزمون الگوهای ارتباطی کریستنسن و هیوی  ( 1990 ) و هیوی و همکارانش ( 1993 به نقل از شرفی، 1382) پایایی خرده مقیاس های این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ از 50/0 تا 78/0 گزارش نموده اند. در ایران نیز عبادت پور (1379) پرسشنامه فوق را بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد ارتباط الگوی ارتباطی توقع-کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی

طرح پژوهش پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی و به گونه دقیق تر طرح همبستگی و از نوع پیش بین (رگرسیون) می باشد (سرمد، بازرگان و حجازی،1382). جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش کلیه نو آموزان پیش دبستانی می باشد که در سال تحصیلی    90-89 در شهر یزد مشغول بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه رابطه الگوی ارتباطی توقع-کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی

پژوهش های خارجی در پژوهش های خارجی نیز تحقیقات زیادی پیرامون الگوهای ارتباطی زوجین و تأثیر آن در احساس و اندازه رضایت آنها و همچنین تأثیر این نوع ارتباطات بین آنها به عنوان والدین بر روی کودکانشان صورت گرفته می باشد که مانند آنها در تحقیقی گفته شده در میان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی الگوی ارتباطی توقع-کناره گیری والدین و سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی

اختصار دید گاهها درمورد سازگاری اجتماعی در دیدگاه روان پویشی، همانندسازی به فرایندی ناهشیار اطلاق می گردد که فرد طی آن ویژگی های (بازخوردها، الگوهای رفتاری، هیجان ها) فرد دیگری را برای خود سرمشق قرار می دهد. در روان تحلیل گری، همانندسازی چیزی فراتر از تقلید صرف از رفتار والدین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی ارتباط سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی با الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین

دیدگاه تحولی از نظر پیاژه[1] مساله اساسی تشخیص بین فرد و شخصیت می باشد فرد به منزله من متفرعنی می باشد که خود میان بین می باشد و بر اساس این خود میان بینی عقلی یا اخلاقی راه را بر روابط متقابل که وابسته به هر نوع زندگی اجتماعی مترقی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل