دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رابطه الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی

اهمیت و ضرورت پژوهش همه جوامع خواستار سلامت روان و روابط اجتماعی مناسب برای اعضای خود هستند. برای رسیدن به این خواسته بایستی تا جای ممکن عوامل تاثیر گذار بر بهداشت روان و الگوهای ارتباطی را شناخت. یکی از این عوامل، خانواده و چگونگی ارتباطات اعضای آن با یکدیگر می […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تاثیر الگوهای ارتباطی والدین بر سازگاری اجتماعی کودکان

تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش فرضیه اول:  الگوی ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد.   برای آزمون این فرضیه از روش تحلیل رگرسیون چندگانه بهره گیری می گردد. به دلیل نوع متغیرهای پیش بین )الگوهای ارتباطی (از متد رگرسیون چندگانه ساده باواردکردن یکباره همه متغیرهای پیش […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه الگوی ارتباط توقع مرد-کناره گیری زن والدین و سازگاری اجتماعی کودکان

شیوه اجرای پرسشنامه ها کلیه پرسشنامه ها به صورت فردی اجرا شدند. به این شکل که آغاز با خانواده ها در مورد اهداف پژوهش صحبت گردید و به آنها گفته گردید هیچ اسمی از آنان در پژوهش برده نخواهد گردید و بنا بر این صادقانه به سؤالات پاسخ دهند. پس […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد شناسایی ارتباط الگوی ارتباط توقع مرد-کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان

اعتبار و روایی آزمون رفتار سازشی دانش آموزان این پرسشنامه  در سال 1371 توسط شهنی ییلاق ترجمه و بر روی 1500 دانش آموز دختر و پسر مقطع دبستانی کلاس های اول تا پنجم شهر اهواز هنجاریابی شده می باشد. این آزمون از 11 خرده مقیاس، 38 زیر مجموعه و 260 […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد-کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان

اعتبار و روایی آزمون الگوهای ارتباطی کریستنسن و هیوی  ( 1990 ) و هیوی و همکارانش ( 1993 به نقل از شرفی، 1382) پایایی خرده مقیاس های این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ از 50/0 تا 78/0 گزارش نموده اند. در ایران نیز عبادت پور (1379) پرسشنامه فوق را […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد ارتباط الگوی ارتباطی توقع-کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی

طرح پژوهش پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی و به گونه دقیق تر طرح همبستگی و از نوع پیش بین (رگرسیون) می باشد (سرمد، بازرگان و حجازی،1382). جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش کلیه نو آموزان پیش دبستانی می باشد که در سال تحصیلی    90-89 در شهر یزد مشغول […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه رابطه الگوی ارتباطی توقع-کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی

پژوهش های خارجی در پژوهش های خارجی نیز تحقیقات زیادی پیرامون الگوهای ارتباطی زوجین و تأثیر آن در احساس و اندازه رضایت آنها و همچنین تأثیر این نوع ارتباطات بین آنها به عنوان والدین بر روی کودکانشان صورت گرفته می باشد که مانند آنها در تحقیقی گفته شده در میان […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی الگوی ارتباطی توقع-کناره گیری والدین و سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی

اختصار دید گاهها درمورد سازگاری اجتماعی در دیدگاه روان پویشی، همانندسازی به فرایندی ناهشیار اطلاق می گردد که فرد طی آن ویژگی های (بازخوردها، الگوهای رفتاری، هیجان ها) فرد دیگری را برای خود سرمشق قرار می دهد. در روان تحلیل گری، همانندسازی چیزی فراتر از تقلید صرف از رفتار والدین […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی ارتباط سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی با الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین

دیدگاه تحولی از نظر پیاژه[1] مساله اساسی تشخیص بین فرد و شخصیت می باشد فرد به منزله من متفرعنی می باشد که خود میان بین می باشد و بر اساس این خود میان بینی عقلی یا اخلاقی راه را بر روابط متقابل که وابسته به هر نوع زندگی اجتماعی مترقی […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط سازگاری اجتماعی کودکان با الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین

دید گاه پدیدار شناختی  بر اساس مواضع پدیدار شناختی، درک هر فرد از جهان یگانه می باشد. این ادراکها، میدان پدیداری فرد را می سازد. میدان پدیداری فرد، شامل ادراکهای هشیار و ناهشیار اوست؛ ادراکهایی که فرد نسبت به آنها آگاهی دارد یا ندارد. اما تعیین کننده های مهم رفتار، […]

توسط مدیر سایت، قبل