Search results for: ساختاری

2- تعیین اندازه تاثیر آموزش غنی‌سازی بر ابعاد تعهد زناشویی(تعهد اخلاقی، تعهد شخصی و تعهد ساختاری) زنان شهرستان نجف آباد. 2- تعیین اندازه تاثیر آموزش غنی‌سازی بر تاب‌آوری زنان شهرستان […]

3-6) شیوه تجزیه و تحلیل داده­ها داده­های پژوهش شامل نمراتی می باشد که هر یک از آزمودنی­ها در هر یک از مؤلفه­های پژوهش به دست می­آورد. در پرسشنامه ظرفیت پژوهشی، […]

دیدگاهها درمورد سازگاری اجتماعی دیدگاه روان پویشی الگوی مکان نگار فروید بر آن می باشد که در ذهن سه ناحیه هست: هشیار، نیمه هشیار (حافظه معمولی) و ناهشیار (بخشی از […]