دسته‌بندی نشده

پایان نامه آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجددبه دانش آموزان

پژوهشگران به این نتیجه رسیده­اند، که اهداف را می­توان به گونه معناداری به گروه­ها و انواع تقسیم کرده، اما در دهه اخیر بر دو نوع هدف تمرکز کرده­اند. (میدگلی، کاپلان و میدستون[1]، 2001) 1-هدف برای رشد توانایی که هدف تسلط[2]، هدف یادگیری یا همان هدف وظیفه[3] نامیده می­گردد. 2-هدف برای […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه افزایش جرأت ورزی دانش آموزان با آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد

الف: تعیین هدف­های غیرقابل دسترس و غیرواقعی، به نحوی که شکست را بتوان به دشواری تکلیف نسبت داد نه فقدان توانایی ب: بهانه­جویی مانند نسبت­دادن شکست به عوامل غیرقابل کنترل ج: بهره گیری از راهبردهای خودناتوان­سازی مختلف مانند مسامحه­کاری یا فقدان مطالعه (گراهام 1991)[2] نظریه خودارزشی بر نگه­داری و طرفداری […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه کاهش خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان با آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد

در زمینه­های آموزشگاهی و تحصیلی، موفقّیت و شکست اغلب به توانایی، کوشش، شانس و دشواری یا آسانی تکلیف نسبت داده می­گردد که در این بین، توانایی و کوشش بیش از همه به عنوان علّت موفقّیت و شکست در نظر گرفته شده­اند. افراد به هنگام تبیین پیامدهای پیشرفت، بیشتر این اهمّیت […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تاثیر آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد بر افزایش نمره جرأت ورزی دانش آموزان پسر

تعریف عملیاتی خودناتوان­سازی تحصیلی : نمره حاصل از اجرای مقیاس خودناتوان­سازی (SHS)[1] جونز و رودالت.[2] (1982) تعریف نظری جرأت­ورزی : جرأت­ورزی شامل محکم­بودن برای حقوق شخصی و اظهار عقاید، احساسات و باورها به گونه کلی مستقیم، صادقانه و به طریقی مناسب، که به این گونه­ای می باشد که به حقوق […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش نمره کل خودناتوان سازی تحصیلی

رویکرد تصمیم­گیری مجدد : رابرت و ماری گلدینگ (1979) مؤسسین مکتب تصمیم­گیری مجدد هستند. رویکرد آن­ها ترکیبی از چارچوب شناختی نظریه تحلیل تبادلی به همراه تکنیک­های مؤثری می باشد که ریشه در گشتالت­درمانی دارد. کاربرد نظریه تحلیل تبادلی به همراه تکنیک­های گشتالت با هدف رسیدن به قرارداد مراجع می باشد […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش نمره ابعاد خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر

– آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد موجب کاهش نمرات ابعاد خودناتوان­سازی می­گردد. – آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد موجب کاهش نمره کل خودناتوان­سازی می­گردد. – آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد موجب افزایش نمره جرأت­ورزی می­گردد. -آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی تأثیر بیشتری دارد و یا افزایش جرأت­ورزی.   متغیرهای پژوهش متغیر […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه اثربخشی آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی تحصیلی و افزایش جرأت ورزی دانش آموزان

– مطالعه اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره ابعاد خودناتوان­سازی تحصیلی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان. – مطالعه اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره کل خودناتوان­سازی تحصیلی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان. – مطالعه اثربخشی آموزش مؤلفه­­های تصمیم­گیری مجدد بر افزایش نمره جرأت­ورزی دانش­آموزان پسر  سال […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد مهارت تصمیم ‏گیری در دانش آموزان

این حقیقت که تصمیمات بایستی در محیطی محدود اتخاذ شوند دو مسئله را پیشنهاد می نماید: اول آن که چرا علائم راهنما بسیار صحیح هستند و در اتخاذ تصمیمات بهتر از پیش بینی ها اقدام می نمایند. با گذر زمان محیط تصمیم‏گیری توسعه یافته و اطلاعات جدید با گزینه‏های جدیدتر […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم ‏گیری اجتنابی دانش آموزان

پژوهش‏های صورت‏گرفته در زمینه تصمیم‏گیری نشان می دهند که افراد به کمک عواملی مشخص به تصمیماتی متفاوت می رسند. این عوامل به ویژگی های افراد یا دانش آن ها مربوط می باشد. مقصود از ویژگی های افراد همان تفاوت های فردی می باشد که از سبک های شناخت، سبک های […]

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شناسایی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم ‏گیری وابستگی دانش آموزان دختر دبیرستان

تصمیم‏گیری، عبارت از مطالعه، شناسایی و انتخاب گزینه‏ها براساس ارزش ها، اولویت ها و توجیهات تصمیم گیرنده می باشد. تصمیم‏گیری، شامل چندین مرحله می باشد، به این ترتیب که آغاز بایستی به مشخص کردن گزینه‏ها پرداخت و سپس بهترین گزینه را که متناسب با اهداف، چگونگی زندگی، ارزش ها و […]

توسط مدیر سایت، قبل