دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه رابطه بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت

2-1-1-1-2- نظریه‏های تبادل اجتماعی و وابستگی متقابل نظریه‏های تبادل اجتماعی[1] (هومانس[2]، 1985) و وابستگی متقابل[3] (کلی و دیبیت[4]، 1959) مانند نظریه‏های تقویت، بر تأثیر تقویت کننده‏ها در ارتباط صمیمانه تاکید دارند، اما این دو نظریه، به نوعی، از مدل‏های تقویت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت

2-1-1-1-1- نظریه‏های تقویت براساس نظریه های تقویت، که از سنت رفتارگرایی در روانشناسی سرچشمه گرفتند، افراد با کسانی صمیمی می‏شوند که برای آن‏ها تقویت به همراه دارند. کاربرد اصول تقویت، در مطالعه‏ی روابط صمیمانه، به وسیله‏ی کلور و بایرن[1] (1974) بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد ترس از صمیمیت در دانشجویان دختر و پسر

6-1- تعریف مفهومی متغیر ها: ترس از صمیمیت: ناتوانی فرد برای تبادل افکار و احساسات مهم شخصی، در نتیجه اضطراب، با فرد دیگری که ارزش زیادی برای او دارد، گفته می‏گردد که دربردارنده سه ویژگی معرف می باشد: 1- محتوا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش: اریکسون (1980) دستیابی به صمیمیت را هدف اصلی در اوایل بزرگسالی اظهار می‏کند. جوانان نیاز دارند تا با دیگران ارتباط عاطفی و صمیمانه مستقر کنند (بیابانگرد، 1384). آنها بخش عمده از وقت خود را به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه وضعیت تخصص پژوهشی معلمان از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان

4-2) یافته­های استنباطی 4-2-1) ظرفیت پژوهشی معلمان به مقصود پاسخگویی به سؤال اول پژوهش که مطالعه ظرفیت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه­ی  انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات پژوهشی و دانش و تخصص پژوهشی از آزمون t تک نمونه­ای بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد شایستگی های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظرکارشناسان پژوهشی و معلمان خبره

3-6) شیوه تجزیه و تحلیل داده­ها داده­های پژوهش شامل نمراتی می باشد که هر یک از آزمودنی­ها در هر یک از مؤلفه­های پژوهش به دست می­آورد. در پرسشنامه ظرفیت پژوهشی، هر فرد یک نمره در هریک از مؤلفه­های انگیزه­ی پژوهشی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ظرفیت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه ی انگیزه ی پژوهشی، فرصتهای پژوهشی و تخصص پژوهشی از دیدگاه معلمان

پرسشنامه­ی تعیین نیازهای آموزش پژوهش ( مؤلفه­ی تخصص پژوهشی) : در این پژوهش به مقصود گردآوری داده­ها با در نظر داشتن هدف پژوهش، از مراحل زیر بهره گیری گردید: گام اول:  آغاز با مطالعه مبانی نظری مربوطه و مطالعه پژوهش­های بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد هدف گذاری برنامه های پژوهشی برای معلمان

3-4) ابزار جمع آوری اطلاعات   ابزار مورد بهره گیری در این پژوهش، برای مطالعه ظرفیت پژوهشی، پرسشنامه­ی کلی می باشد که با در نظر داشتن نظریه­ی دسفورگز درمورد­ی ظرفیت پژوهشی، دارای مؤلفه­های دانش و تخصص پژوهشی، انگیزه­ی پژوهشی و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد اولویت بندی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان

3-3) روش نمونه­گیری پس از احراز روایی و پایایی پرسشنامه­ها، برای انتخاب نمونه­ی اول جهت مطالعه ظرفیت پژوهشی معلمان و همچنین اعتباریابی نیازهای آموزش پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس بهره گیری گردید. برای انتخاب این گروه، نواحی هفتگانۀ بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه بررسی مؤلفه ی تخصص پژوهشی در پرسشنامه ظرفیت پژوهشی از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان

3-1) روش پژوهش طرح پژوهشی این پژوهش برای مطالعه ظرفیت پژوهشی معلمان از نوع طرح­های پژوهشی کمّیِ غیرآزمایشی (توصیفی) می باشد و برای تعیین نیازهای آموزش پژوهش، از نوع مطالعات نیازسنجی می باشد که نیازسنجی از نوع پژوهش­های ارزشیابی می­باشد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل