دیدگاه تحولی

از نظر پیاژه[1] مساله اساسی تشخیص بین فرد و شخصیت می باشد فرد به منزله من متفرعنی می باشد که خود میان بین می باشد و بر اساس این خود میان بینی عقلی یا اخلاقی راه را بر روابط متقابل که وابسته به هر نوع زندگی اجتماعی مترقی می باشد می بندد، شخص به عکس فردی می باشد که آزادانه به قبول انظباطی تن در می دهد یا در پی ریزی آن سهیم می گردد و بدین ترتیب به گونه ارادی خود را تابع نظام هنجارهای اخلاقی متقابل می نماید. بدیهی می باشد که در این شرایط وی تابع تکریم نسبت به دیگران می باشد.

پس شخصیت در واقع یک نوع هشیاری عقلی و وجدان اخلاقی می باشد که به همان اندازه که از عدم هنجار اخلاقی یا نا پیروی که حاصل خود میان بینی می باشد، دور می باشد، به همان نسبت نیز از قبول هنجارهای اخلاقی دیگران یا دیگر پیروی که تحت فشار محیط خارج به وجودمی آید فاصله دارد. چه با فراخواندن دستورها و احکام اخلاقی به تقابل استقلال اخلاقی و خود پیروی خویش شکل گیری می بخشد. به تعبیر ساده تر شخصیت هم با هرج و مرج و هم با اجبار مخالف می باشد. زیرا اخلاق خود پیروی می باشد و طبیعی می باشد که دو خود پیروی اخلاقی، فقط می توانند با یکدیگر روابط متقابل داشته باشند (پیاژه؛ ترجمه منصور و دادستان، 1369). از یک سو اجتماعی شدن یک ساخت بندی می باشد که فرد به همان اندازه که دریافت می کند، در آن سهیم می باشد. از سوی دیگر حتی در مورد انتقال ها و تفویض های اجتماعی که در آنها آزمودنی بیشتر پذیرنده به نظر می آید. مانند انتقال و تفویض آموزشگاهی، اقدام اجتماعی بدون یک درون سازی فعال از سوی کودک که مستلزم ابزارهای عملیاتی کامل می باشد مؤثر نیست (همان منبع).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه تاثیر الگوهای ارتباطی والدین بر سازگاری اجتماعی کودکان

[1] . Piaget

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین ارتباط بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعی:

2- تعیین ارتباط الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین ارتباط الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین ارتباط الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد


دیدگاهتان را بنویسید