1تعیین اندازه پیش بینی پذیری سازگاری اجتماعی دانشجویان بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه

ب- اهداف اختصاصی :

1-تعیین ارتباط بین طرحواره ها در حوزه طرد /بریدگی باسازگاری اجتماعی دانشجویان

2-تعیین ارتباط بین طرحواره ها درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل باسازگاری اجتماعی دانشجویان

3-تعیین ارتباط بین طرحواره ها درحوزه محدودیت های مختل اجتماعی دانشجویان

4-تعیین ارتباط بین طرحواره هادر حوزه دیگر جهت مندی باسازگاری اجتماعی دانشجویان

5-تعیین ارتباط بین طرحواره ها درحوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری باسازگاری اجتماعی دانشجویان

ج-سئوالات پژوهش :

  • سازگاری اجتماعی دانشجویان به چه اندازه از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه قابل پیش بینی می باشد؟
  • آیا بین طرحواره هادر حوزه طردوبریدگی با سازگاری اجتماعی دردانشجویان ارتباط وجوددارد ؟
  • آیا بین طرحواره ها درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل با سازگاری اجتماعی دردانشجویان ارتباط هست ؟
  • آیا بین طرحواره ها درحوزه محدودیت های مختل با سازگاری اجتماعی دردانشجویان ارتباط هست ؟
  • آیا بین طرحواره ها در حوزه دیگر جهت مندی با سازگاری اجتماعی دردانشجویان ارتباط هست ؟
  • آیا بین طرحواره ها درحوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری با سازگاری اجتماعی دردانشجویان ارتباط هست؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد افزایش میزان محاسبات در کودکان با آموزش به شیوه قصه گویی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید