2-3- فلسفه ی آموزش علوم تجربی از دیدگاه برنامه قصد شده

امانی و همکاران(1386) در کتاب راهنمای معلم،  فلسفه آموزش درسی علوم تجربی سال سوم راهنمایی را چنین اظهار می کنند: یکی ازویژگی های بارز بشر “کنجکاوی” می باشد که از دوران کودکی تا پایان عمر، او را به “دانستن” و کشف حقایق و پرده برداری از مجهولات سوق میدهد.این نیروی درونی،تکاپوی بشر را برای کسب “علم” وگریز از “جهل” افزون می ‌کند. بخشی از دانش در دسترس امروزی که حاصل مطالعه و جست و جوی بشر در شاخه های مختلف و رشته های گوناگون در جهت شناخت جهان مادی و نظام  حاکم بر آن می باشد “علوم تجربی”1 نام دارد.

بشربرای شناخت اسرار حاکم برجهان مادی و کشف آنها ازحواس خوداستفاده می ‌کند. به همین دلیل تأثیر”تجربه” دراین حوزه بسیار اساسی وضروری می باشد. بر این اساس بشر برای توسعه وتقویت و دقت حوزه اقدام خود، به ساخت دستگاه های گوناگون وابزار دقیق دست زده می باشد. ساخت و تولید ابزار های گوناگون، توانایی بشر رابرای کشف اسرار طبیعت ورازهای جهان بالا می بردوموجب ایجاد تحول درزندگی می گردد. بهره گیری از تجارب و اطلاعات حاصل از دستاورد های علمی وفناوری موجبات رفاه نسبی رافراهم ساخته وموجب تسریع وراحتی در کارهایی که سابق برآن بارنج وزحمت و با صرف وقت همراه بود،گردیده می باشد. دانش آموز بانیروی خدادادی کنجکاوی دراختیارمدرسه و معلم قرار میگیرد، نیروهای درون او هرلحظه اورا به سوی یافتن پاسخ های بی شماربرای دانش های  تازه می کشد. ازطرف دیگراین بشر فردی می باشد که می خواهدبرای زندگی آینده- برای دنیای فردا- دنیای علم و فناور ی وزندگی کنونی وحال خود آماده گردد. اما دنیای فردا مثل امروز نیست وآموزشهای امروز برای دنیای امروز می باشد نه فردا، این لزوم آموزش با آخرین اطلاعات وروشها و کاملاً به روز می باشد فردی که با اطلاعات ثابت و به روز آموزش می بیند برای فردا مفید فایده نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4-2- اهداف ویژه  پژوهش

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی

1-1- بین اهداف ارائه شده برنامه قصد شده و اهداف برنامه اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز انطباق هست.

1-2- تعیین اندازه انطباق بین  شرایط معلم  مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-3- تعیین اندازه انطباق  بین دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-4- تعیین اندازه انطباق بین محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز

1-5- تعیین اندازه انطباق بینجروش تدریس پیشنهادی  برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  ناحیه 2 شیراز.

1-6- تعیین اندازه انطباق  بین زمان پیشنهادی برنامه قصد شده و زمان اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-7- تعیین اندازه انطباق بین مکان(آزمایشگاه وکلاس و…) پیشنهادی سازمان برنامه ریزی کتب درسی و مکانی (آزمایشگاه وکلاس و…) اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-8- تعیین اندازه انطباق  بین روش ارزشیابی برنامه قصد شده و روش ارزشیابی معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

2-1- تعیین اندازه انطباق بین اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

2-2- تعیین اندازه انطباق بین محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز  پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

3-1- تعیین اندازه انطباق بین اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

3-2- تعیین اندازه انطباق بین محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :ارزیابی اندازه همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید