جنسیت و اضطراب ریاضی

پیشینه تحقیقات،نشان می دهد که به گونه کلی زنان سطوح اضطراب ریاضی بالاتری نسبت به مردان دارند.

-الکساندر و مارترای[1](1990)با بهره گیری از یک پرسشنامه بیست و پنج سوالی برروی نمونه ای از 517 دانشجوی دانشگاه به این نتیجه رسیدند که زنان در مقایسه با مردان اضطراب ریاضی بالاتری داشتند.

-در مطالعه ای دیگربتز[2](1978)با بهره گیری از یک پرسشنامه ده سالی برروی نمونه ای از652 دانشجوی دانشگاه به این نتیجه رسید که زنان به گونه معناداری سطوح اضطراب ریاضی بالاتری نسبت به مردان دارند.

-همبری[3](1990)در یک پژوهش فراتحلیلی از152مطالعه به این نتیجه رسیدند که زنان سطوح بالاتری از اضطراب ریاضی را نسبت به مردان نشان دادند.

-درتحقیق بروش[4](1978) نشان داده شده می باشد که از نظر آماری بطور معنا داری زنان در مقایسه با مردان،نمره بالاتری رادرمقیاس درجه بندی اضطراب ریاضی موسوم به (MARS) کسب کرده اند.

-همچنین(سوین[5]،1978؛ دونادای و توپیاز[6]،1977؛شانکلین،[7] 1985، به نقل از بتز،1978)اظهار داشتند که به گونه کلی زنان اضطراب ریاضی بیشتری نسبت به مردان از خود نشان می دهند.

-رابالایز(1998)معتقد بود؛احتمال دارد که تفاوتهای جنسیتی در انتظارات والدین،نسبت به فرزندانشان در انتقال و دریافت پیام های متفاوت در ارتباط با توانایی هایشان،نسبت به اندازه موفقیت آنها در ریاضی ناشی شده با گردید.

[1]Alexander and Marray

[2]Betz

[3]Hembree

[4]Brush

[5]Suinn

[6]Donaday and Tobias

[7]Shanklin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی

تعیین تاثیر راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی دانش آموزان

اهداف جزئی

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله برکاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

تعیین تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب معلم ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ارزیابی ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید