3-6) شیوه تجزیه و تحلیل داده­ها

داده­های پژوهش شامل نمراتی می باشد که هر یک از آزمودنی­ها در هر یک از مؤلفه­های پژوهش به دست می­آورد. در پرسشنامه ظرفیت پژوهشی، هر فرد یک نمره در هریک از مؤلفه­های انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات محیط آموزشی بدست آورد. برای تحلیل و گزارش داده­ها از شاخص­های آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار و همچنین آمار استنباطی بهره گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل سؤال اول از آزمون t تک نمونه­ای و آزمون اندازه­گیری­های مکرر، برای سؤال سوم پژوهش از آزمون t تک نمونه­ای، برای سؤال چهارم از آزمون فریدمن، برای سؤال پنجم از آزمون t وابسته بهره گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل سؤال دوم پژوهش که با بهره گیری از مصاحبه­ی نیمه ساختاریافته، اطلاعات مربوط به آن جمع­آوری گردید از تحلیل محتوا بهره گیری گردید که فراوانی یا درصد پاسخ دهندگان به هر یک از قسمت­های سؤال محاسبه گردید (گال، بورگ وگال، 1387). برای هدف­گذاری برنامه­های آموزش پژوهش نیز پس از تأیید متخصصان پژوهش، از روش تأیید روایی محتوایی (CVR) بهره گیری گردید. نرم افزار مورد بهره گیری در این پژوهش SPSS بود.

انتخاب نقطه­ی برش در t تک نمونه ای: برای انتخاب نقطه­ برش بایستی مشخص گردد که نمونه­ی مورد مطالعه در چه سطحی قرار دارد. در این مطالعه، مطالعه مبانی نظری و پژوهش­هایی که در زمینه­ی معلم پژوهنده صورت گرفته می باشد، حاکی از آنست که دانش و آگاهی معلمان از پژوهش و فرایند پژوهش، انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات پژوهشی آنان در محیط آموزشی در سطح مطلوبی قرار  ندارد (عابدی و همکاران، 1384؛ چایچی و همکاران،1384؛ حسن زاده و همکاران،1385؛ رومیانی و همکاران، 1385،  فضل الهی قمشی و همکاران،1391). پس برای تعیین نقطه برش، از نقطه­ی 50 درصدی بهره گیری گردید پس از معلمان انتظار می رود بالاتر از حد متوسط اقدام نمایند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارتباط بهره وری شغلی با رضایت شغلی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. ظرفیت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه­ی انگیزه­ی پژوهشی، فرصتهای پژوهشی و تخصص پژوهشی، از دیدگاه معلمان چگونه می باشد؟
  2. شایستگی­های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظرکارشناسان پژوهشی و معلمان خبره به چه صورت می باشد؟
  3. وضعیت تخصص پژوهشی معلمان از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان چگونه می باشد؟
  4. اولویت­بندی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان به چه صورت می باشد؟
  5. هدف­گذاری برنامه­های پژوهشی معلمان  چگونه بایستی باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید