پایان نامه ارشد بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی

  • تعاریف عملیاتی متغیرها

برنامه درسی قصد شده: به برنامه درسی اطلاق می گردد که توسط دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی تحت عنوان کتاب درسی علوم تجربی سال سوم راهنمایی تهیه و تدوین شده می باشد و به همراه کتاب راهنمایی معلم جهت تدریس در اختیار معلم درس علوم تجربی قرار می گیرد.

برنامه درسی اجرا شده: میانگین حاصل از پاسخ به گویه های مقیاس های معلم و مدیرو دانش آموز و میانگین دو مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی در طول سال و پاسخ به 20 سوال آزمون تشریحی.

برنامه درسی آموخته شده:نمره حاصل ازپاسخ به 20سؤال تشریحی محقق ساخته بر اساس اهداف برنامه درسی قصد شده درپایان سال تحصیلی.

هدف: اهدافی که در کتاب راهنمای معلم سال سوم راهنمایی  تحت عنوان اهداف دانشی، نظری و مهارتی مشخص شده و تمام  فعالیت های آموزشی  در سازمان مدارس ناحیه 2 شیراز برای نیل به آنها انجام می شود.با شمارش اهداف مشخص شده در هر فصل کتاب به دست می آید.جدول های 2-1 تا2-12 معرف اهداف هستند.

معلم :دبیران رشته علوم تجربی سال سوم راهنمایی درمدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه2 شیراز در سال تحصیلی88-1387 مشغول به هستند. خصوصیات آنها از پاسخ به گویه های زیر به دست می آید.

گویه های معرف تعریف عملیاتی زیر مقیاس معلم
پاسخگویان گویه ها
دبیر 2تا9
مدیر 2تا9
دانش آموز 4-5-9تا12

دانش آموز: دانش آموزان سال سوم راهنمایی مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز درسال تحصیلی 88-1378ونظرات  وی از میانگین گویه های زیر به دست می آید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4-2- اهداف ویژه  پژوهش

1-1- بین اهداف ارائه شده برنامه قصد شده و اهداف برنامه اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز انطباق هست.

1-2- تعیین اندازه انطباق بین  شرایط معلم  مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-3- تعیین اندازه انطباق  بین دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-4- تعیین اندازه انطباق بین محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز

1-5- تعیین اندازه انطباق بینجروش تدریس پیشنهادی  برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربی پایه سوم راهنمایی  ناحیه 2 شیراز.

1-6- تعیین اندازه انطباق  بین زمان پیشنهادی برنامه قصد شده و زمان اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-7- تعیین اندازه انطباق بین مکان(آزمایشگاه وکلاس و…) پیشنهادی سازمان برنامه ریزی کتب درسی و مکانی (آزمایشگاه وکلاس و…) اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.

1-8- تعیین اندازه انطباق  بین روش ارزشیابی برنامه قصد شده و روش ارزشیابی معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

2-1- تعیین اندازه انطباق بین اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

2-2- تعیین اندازه انطباق بین محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز  پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

3-1- تعیین اندازه انطباق بین اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

3-2- تعیین اندازه انطباق بین محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :ارزیابی اندازه همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *