ابعاد اضطراب امتحان

درحالی که آغاز سازه اضطراب ریاضی را به صورت تک بعدی نگریسته بودند،لیبرت و موریس[1](1967) اولین کسانی بودند که الگوی دوعاملی اضطراب امتحان را مطرح نمودند.در این الگو میان بعد “هیجانی-عاطفی[2]” و بعد”نظری-شناختی[3]“فرق گذاشته شده می باشد.بعد عاطفی، به جزء هیجانی اضطراب؛احساس تنش، ناآرامی[4]،دلهره،ترس، وواکنش های نامطلوب فیزیولوژیکی به موقعیت تصریح دارد.(موریسلیبرت،1970،ساراسون، 1986،شوارتز،فان دریکوک واشپیرگر[5]، 1982).

اضطراب شناختی به جزء نگرانی آن ها تصریح دارد که اغلب به وسیله ی انتظارات منفی و اشتغال ذهنی به افکار تحقیرکننده ی خود،در موقعیت برانگیزاننده اضطراب مشخص می گردد(موریس و همکاران،1981،موریس و لیبرت،1970،دیکفلد و میک، 1988).به لحاظ نظری این دو جنبه از اضطراب،مستقل از هم اند.چندین مطالعه (از آن جمله موریس،دیویسو هاچینگر،1981، به نقل از ویلیامز1994).شواهد تجربی پیرامون عدم وابستگی این دو جنبه فراهم آورده اند.هرچند ابعاد عاطفی و شناختی سازه هایی جدا از یکدیگرند،اما گویا،همبستگی مثبتی باهم داشته باشند.

در یک پژوهش زمینه یابی که توسط دفن باخر[6](1980) انجام گردید، نشان داده شده می باشد که همبستگی میان اجزای شناختی و عاطفی اضطراب امتحان از 55/0تا76/0در نوسان می باشد.پژوهشگران متعددی روابط افتراقی اضطراب شناختی و عاطفی را با عملکرد مطالعه کرده اند،اما نتایج حاصله تا اندازه ای متفاوت می باشد.اگرچه نشان داده شده می باشد که اضطراب شناختی امتحان،به گونه با ثباتی باعملکرد ارتباط ی منفی دارد.اما نتایج حاصله در مورد اضطراب عاطفی امتحان،از ثبات کمتری برخوردار می باشد.(دفنباخر، 1978؛ وین، 1978).

[1]Libert & Morris

[2]Affective – Emotional

[3]Worry – Cognitive

[4] Nervousness

[5]Schwarzer, Der plog & spielberger

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان با راهبردهای حل مسأله

[6]Deffen bacher

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی

تعیین تاثیر راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

اهداف جزئی

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله برکاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

تعیین تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب معلم ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ارزیابی ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین


دیدگاهتان را بنویسید