طرح پژوهش

پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی و به گونه دقیق تر طرح همبستگی و از نوع پیش بین (رگرسیون) می باشد (سرمد، بازرگان و حجازی،1382).

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش کلیه نو آموزان پیش دبستانی می باشد که در سال تحصیلی    90-89 در شهر یزد مشغول به تحصیل بوده اند .

روش انتخاب نمونه و گروه نمونه

برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بهره گیری گردید. علت انتخاب و بهره گیری از این روش نمونه گیری مشکل بودن تهیه و تدوین فهرست کامل افراد و اعضای جامعه می باشد. از طرفی دیگر در پژوهش مورد نظر، انتخاب گروهی از افراد امکان پذیر تر و آسان تر از انتخاب افراد در یک جامعه تعریف شده می باشد. از دیگر مزایای این روش، جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه جویی در منابع مالی می باشد. از این رو برای انتخاب نمونه ی معرف جامعه، آغاز شهر یزد به دو منطقه تقسیم گردید. سپس از هر منطقه 4 مرکز پیش دبستانی به صورت تصادفی انتخاب گردید و از هر کدام از این مراکز حدود 12 نفر یا بیشتر به صورت تصادفی انتخاب شدند که در مقطع پیش دبستانی تحصیل می کردند و سن آنها 6 سال تمام بود. سپس از معلم هر کدام از این دانش آموزان آزمون رفتار سازشی عمومی به اقدام آمد و همچنین از والدین آنها آزمون الگوهای ارتباطی گرفته گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین ارتباط بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعی:

2- تعیین ارتباط الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه شناسایی ارتباط سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی با الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین

3- تعیین ارتباط الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین ارتباط الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد


دیدگاهتان را بنویسید