مطالعه پیشینه مطالعاتی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

در داخل کشور پژوهشهایی در خصوص تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم انجام شده می باشد. مانند شکوهی یکتا و همکاران(1387)، پژوهشی در حیطه تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کنترل خشم مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و دیر آموز را انجام دادند. در این پژوهش شبه تجربی، 46 مادر به روش نمونه گیری در دسترس از دو مدرسه ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی و دیر آموز در تهران انتخاب و از لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی همگن شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. داده ها با بهره گیری از روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل گردید و نتایج نشان داد که آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشم و افزایش بهره گیری از راهبردهای کنترل خشم تاثیر مثبت دارد. همینطور ابوالقاسمی و همکاران (2013)، تحقیقی با موضوع اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خودنظم دهی و تکانشگری مادران دانش آموزان بابل انجام دادند، در این پژوهش شبه تجربی، 30 مادر انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش به صورت تصادفی قرار گرفتند، نتایج تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که آموزش مدیریت خشم موجب افزایش مهارت های خودنظم دهی مادران و کاهش تکانشگری آنان می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی

دیدگاهتان را بنویسید