اضطراب صفت و حالت[1]

اسپیلبرگرو واگا[2](1995)اضطراب صفتی را به عنوان تفاوتهای فردی نسبتاَپایدار دراستعداداضطراب[3]،واضطراب حالتی را یک واکنش هیجانی ناپایدار و توام با تنش و ناخشنودی معرفی کرده اند که از لحاظ شدت و فراوانی متنوع می باشد.

اسپیلبرگر اضطراب امتحان[4] را به عنوان یک موقعیت ویژه ازاضطراب صفات توصیف نمود ونشان داد که مقیاس تفاوتهای فردی در مورد اضطراب صفتی پیش بینی می کند که آزمودنیها هنگامی که در موقعیت های استرس زا،ارزشیابی و امتحان قرار می گیرند،احساس اضطراب حالت می کنند.او پیدا نمود که دانش آموزانی که اضطراب امتحان دارند بطورکلی اضطراب صفتی دارندونسبت به دانش آموزانی که اضطراب صفتی پایین تری دارند،آزمونها راتهدیدآمیزتردریافت می کنند(به نقل ازاسپیلبرگروواگا، 1995).

شبیه به اسپیلبرگردرمفهوم اضطراب امتحان،آنتون وکلیش[5](1995، به نقل ازرابلایز،1998)پیشنهاد کردندکه اضطراب ریاضی ممکن می باشد به عنوان یک موقعیت ویزه صفت شخصیتی تلقی گردد.این نویسندگان فرض کردندکه شخص تمایل دارد موقعیت های مربوط به ریاضی رابه عنوان تهدید دریافت کند؛ممکن می باشد عامل آن سطح اضطراب صفتی باشد.درحمایت از این عقیده،چندین مطالعه،همبستگی بین مقیاسهای صفت،حالت واضطرابریاضی رانشان دادند(پلاک[6]،آنسورجی[7]،پارکر[8]ولوری[9]،1982؛پلاک و پارکر،1982؛پلاک و اسمیت ودامستیج[10]،1991، به نقل ازرابلایز،1998).

6Spiclberger & Vaga

7Anxiety Proness

8Test anxiety

[5]Anton & Klish

[6]Plakc

[7]Ansorge

[8]Parker

[9]Lowry

[10]Smith & Damsteege

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی

تعیین تاثیر راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

اهداف جزئی

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله برکاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد ارتباط راهبردهای حل مسأله با کاهش اضطراب ارزیابی ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی

تعیین تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب معلم ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ارزیابی ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

تعیین اثربخشی راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مطالعه تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین


دیدگاهتان را بنویسید