دانلود پایان نامه تاثیر الگوهای ارتباطی والدین بر سازگاری اجتماعی کودکان

تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش

فرضیه اول:

 الگوی ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد.

 

برای آزمون این فرضیه از روش تحلیل رگرسیون چندگانه بهره گیری می گردد. به دلیل نوع متغیرهای پیش بین )الگوهای ارتباطی (از متد رگرسیون چندگانه ساده باواردکردن یکباره همه متغیرهای پیش بین در معادله بهره گیری شده می باشد.

جدول شماره 7-4 اختصار مدل برای پیش بینی متغیر سازگاری اجتماعی کودکان توسط متغیرهای الگوهای ارتباطی والدین را نمایش می دهد.

 

جدول شماره 7-4 اختصار مدل پیش بینی متغیر سازگاری اجتماعی کودکان توسط متغیرهای الگوهای ارتباطی والدین

ضریب همبستگی مجذور ضریب همبستگی   نتایج آماری تغییر دوربین-واتسون
مجذور ضریب همبستگی تنظیم شده تغییر مجذور ضریب همبستگی F تغییر درجه آزادی1 درجه آزادی2 معناداری تغییر F
813/0 661/0 647/0 661/0 429/45 4 93 0001/0 947/1

 

ضریب تعیین:

مطابق اطلاعات جدول شماره 7-4، مجذور ضریب همبستگی (661/0) که ضریب تعیین 1/66% را به دست می دهد نشان می دهد که1/66% پراکندگی متغیر ملاک سازگاری اجتماعی کودکان ناشی از متغیر های پیش بین الگوهای ارتباطی والدین می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین ارتباط بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعی:

2- تعیین ارتباط الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین ارتباط الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین ارتباط الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *