پیش فرض عدم وجود خود-همبستگی (استقلال خطاها):

مطابق اطلاعات جدول شماره 7-4، نتیجه آزمون دوربین-واتسون (947/1) که نزدیک به آماره معیار 2 می باشد، پیش فرض عدم وجود خود-همبستگی (استقلال خطاها) برای انجام تحلیل رگرسیون را تأیید می کند.

اعتبارسنجی متقابل:

مطابق اطلاعات جدول شماره 4-7، اختلاف مجذور ضریب همبستگی تنظیم شده با مجذور ضریب همبستگی

(014/0 = 647/0 661/0) که معادل 4/1% می باشد اعتبار بسیار خوب مدل رگرسیون و قابلیت تعمیم آن به جامعه را نشان می دهد، بدین معنی که اگر به جای نمونه 99 نفری از کل جامعه آزمون به اقدام آید، حداکثر تقلیل ضریب تعیین 4/1% خواهد بود.

 

معناداری مجذور ضریب همبستگی در صورت افزوده شدن سایر متغیرهای پیش بین به معادله رگرسیون:

مطابق اطلاعات جدول شماره7-4، نسبت F تغییر محاسبه شده که با سطح اطمینان 99% معنادار می باشد، معناداری تغییرات مجذور ضریب همبستگی با اضافه شدن سایر متغیرهای پیش بین به معادله را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین ارتباط بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعی:

2- تعیین ارتباط الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین ارتباط الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین ارتباط الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین ارتباط الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی الگوی ارتباطی توقع-کناره گیری والدین و سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد


دیدگاهتان را بنویسید