لحاظ ساختار آن، هدف، مالکیت، نظارت، سرمایه‌گذاری و انتقال سود با دیگر نهادها متفاوت است. تعاونی یک‌نهاد کسب‌وکار مبتنی بر دموکراسی است. همه اعضاء در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری شرکت فعال دارند (Garnevska,2011:23).